(function (cjs, an) { var p; // shortcut to reference prototypes var lib={};var ss={};var img={}; lib.ssMetadata = []; // symbols: (lib.Treintaytres = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Capa_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#8CC7DC").s().p("AjkFPIjyByIs7hzIA7k6IEjl3MAi1gCZIABAAIAPAcInwJ5IktAAIosFkg"); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#52C7DC").s().p("AjkFPIjyByIs7hzIA7k6IEjl3MAi1gCZIABAAIAPAcInwJ5IktAAIosFkg"); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape}]}).to({state:[{t:this.shape_1}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-129.8,-50.9,259.7,101.9); (lib.Tacuarembo = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Capa_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#8CC7DC").s().p("AsuSOIl3hGIBSnqIGTt1IhylCIgyikIEBmjIA/giIF+CzIDZJ4IPOBgIClFeInqIyIjCg2IkmAAIg3BfIi/BLIk/ClIAABbIiLgMIirBAIAADCg"); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#52C7DC").s().p("AsuSOIl3hGIBSnqIGTt1IhylCIgyikIEBmjIA/giIF+CzIDZJ4IPOBgIClFeInqIyIjCg2IkmAAIg3BfIi/BLIk/ClIAABbIiLgMIirBAIAADCg"); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape}]}).to({state:[{t:this.shape_1}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-119,-121.8,238.1,243.8); (lib.Soriano = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Capa_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#8CC7DC").s().p("AH3H9IkUBrIkbhnIjFgiIiqiAIigBhIjkBoIgYAIIAAmAIghhXIBDjMIABAEIE2iRIACAAIIDmIIKyBSIi5FKIBlC6ICWCZIg6DWICQFBIjXALg"); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#52C7DC").s().p("AH3H9IkUBrIkbhnIjFgiIiqiAIigBhIjkBoIgYAIIAAmAIghhXIBDjMIABAEIE2iRIACAAIIDmIIKyBSIi5FKIBlC6ICWCZIg6DWICQFBIjXALg"); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape}]}).to({state:[{t:this.shape_1}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-86.9,-64.9,173.8,129.9); (lib.Sanjose = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Capa_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#8CC7DC").s().p("AFDKmIheAUIiMhQIkdhrIi7h/IhxigIAAAAIBnj5IglhXIDLiLIitkCIFSAMIBGhtIDJheICXA9IAsEuIAAE3IhSAzICHB5IAACuIiEA+IBSB/IBaBUIAAA5IhXAxIgBACg"); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#52C7DC").s().p("AFDKmIheAUIiMhQIkdhrIi7h/IhxigIAAAAIBnj5IglhXIDLiLIitkCIFSAMIBGhtIDJheICXA9IAsEuIAAE3IhSAzICHB5IAACuIiEA+IBSB/IBaBUIAAA5IhXAxIgBACg"); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape}]}).to({state:[{t:this.shape_1}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-49.6,-70.1,99.4,140.2); (lib.Salto = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Capa_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#8CC7DC").s().p("AjyLGIvEnOIjCA/IhEhTIB/g1IEYsLIhDixICnAAILHHIIJSgpIE6jeIMrDVImKEPIhLApIkNG1IA0CpIjVDvg"); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#52C7DC").s().p("AjyLGIvEnOIjCA/IhEhTIB/g1IEYsLIhDixICnAAILHHIIJSgpIE6jeIMrDVImKEPIhLApIkNG1IA0CpIjVDvg"); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape}]}).to({state:[{t:this.shape_1}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-146.8,-78.1,293.8,156.3); (lib.Rocha = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Capa_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#8CC7DC").s().p("AqKRIIAAlHIg1jyIBRAAIAcmZIAAkbIBHhjIAvimIAAjCIB2AAIBZiPIJjmHIEgAAIgNKrIBXBdIinHYIjBCgIg1ESImxEsIhCCSIiTAAIlYC9g"); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#52C7DC").s().p("AqKRIIAAlHIg1jyIBRAAIAcmZIAAkbIBHhjIAvimIAAjCIB2AAIBZiPIJjmHIEgAAIgNKrIBXBdIinHYIjBCgIg1ESImxEsIhCCSIiTAAIlYC9g"); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape}]}).to({state:[{t:this.shape_1}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-70.3,-115.8,140.8,231.8); (lib.Rivera = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Capa_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#8CC7DC").s().p("ALMN5IisluIvLhhIjYpxIl5iwIGKkPIADABIC/jzIKkLZIBQhdIB4CnIIIB3IA5D2IgSAIIhVJZg"); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#52C7DC").s().p("ALMN5IisluIvLhhIjYpxIl5iwIGKkPIADABIC/jzIKkLZIBQhdIB4CnIIIB3IA5D2IgSAIIhVJZg"); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape}]}).to({state:[{t:this.shape_1}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-102.1,-88.9,204.2,177.9); (lib.RioNegro = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Capa_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#8CC7DC").s().p("AymL4IBXiZIg1j+IFahdIiItdIIwDQIPJmNIJgDGIhWH9IABAAIh/A9IpgFlIgGgDIgBADIrJhVIoMGOIkxCPg"); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#52C7DC").s().p("AymL4IBXiZIg1j+IFahdIiItdIIwDQIPJmNIJgDGIhWH9IABAAIh/A9IpgFlIgGgDIgBADIrJhVIoMGOIkxCPg"); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape}]}).to({state:[{t:this.shape_1}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-119.1,-79,238.2,158.1); (lib.Paysandu = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Capa_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#8CC7DC").s().p("AzsJoIgIAWIgDgSICgkEIh4jVIBDhQIhelFIEfnTIgggoICsg3IO9HLINBBJIDTjtIBmEfImJNgIpqjKIvJGNg"); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#52C7DC").s().p("AzsJoIgIAWIgDgSICgkEIh4jVIBDhQIhelFIEfnTIgggoICsg3IO9HLINBBJIDTjtIBmEfImJNgIpqjKIvJGNg"); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape}]}).to({state:[{t:this.shape_1}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-127.2,-82.1,254.4,164.2); (lib.Montevideo = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Capa_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#8CC7DC").s().p("AACBUIg0AoIhPgNIh/hdIAOgqIATgSIBhg4IAAhEIBJgLIBxBWIAvhQICHBcIAPAAIgZBRIAABIIiWA5IgaAvg"); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#52C7DC").s().p("AACBUIg0AoIhPgNIh/hdIAOgqIATgSIBhg4IAAhEIBJgLIBxBWIAvhQICHBcIAPAAIgZBRIAABIIiWA5IgaAvg"); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape}]}).to({state:[{t:this.shape_1}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-25.7,-17.7,51.5,35.6); (lib.Maldonado = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Capa_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#8CC7DC").s().p("AgJMJIAAheIhagUIgUhJIkmAvIhzh0IgDgUIgnh1IAOhGIgvgpIAAgiICjgsIDCiVIBmAbIBLhtIDThWIDsoFICCAAIBgiJIAADwIgaF8IhaAAIA8ERIAAE8IhTBpIAAACIgFADIhkAAIk6CgIgNBKg"); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#52C7DC").s().p("AgJMJIAAheIhagUIgUhJIkmAvIhzh0IgDgUIgnh1IAOhGIgvgpIAAgiICjgsIDCiVIBmAbIBLhtIDThWIDsoFICCAAIBgiJIAADwIgaF8IhaAAIA8ERIAAE8IhTBpIAAACIgFADIhkAAIk6CgIgNBKg"); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape}]}).to({state:[{t:this.shape_1}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-60.4,-77.6,120.9,155.4); (lib.Lavalleja = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Capa_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#8CC7DC").s().p("AqoNQIh2iKIAAiVIhnj0IDkkFIAAh8IB8iPIApjHIglh2ICqh0IA4kTINFB1IDnhtICZCbIgqAbIhTCGIiDAAIAADcIgtCdIi5EEIiGAAIjuIMIjRBVIhFBkIhfgZIjJCaIiWAog"); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#52C7DC").s().p("AqoNQIh2iKIAAiVIhnj0IDkkFIAAh8IB8iPIApjHIglh2ICqh0IA4kTINFB1IDnhtICZCbIgqAbIhTCGIiDAAIAADcIgtCdIi5EEIiGAAIjuIMIjRBVIhFBkIhfgZIjJCaIiWAog"); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape}]}).to({state:[{t:this.shape_1}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-90.2,-91.9,180.5,184); (lib.Florida = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Capa_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#8CC7DC").s().p("AtENBIA/goIAAlIIguk4IAuj0IhYkoIOKiIIMxmPIhzJDIiyB6IApCEIgmC2Ih+CTIAAB9IjgD/IkyBMIhehGIjQDqIjKgtIiTBsg"); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#52C7DC").s().p("AtENBIA/goIAAlIIguk4IAuj0IhYkoIOKiIIMxmPIhzJDIiyB6IApCEIgmC2Ih+CTIAAB9IjgD/IkyBMIhehGIjQDqIjKgtIiTBsg"); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape}]}).to({state:[{t:this.shape_1}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).to({state:[{t:this.shape}]},1).wait(1)); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-86.2,-92.3,172.4,184.7); (lib.Flores = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Capa_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#8CC7DC").s().p("Aj0JQIiRlCIA8jcIifihIhbiqIC1lDIKPEQIDoENIBbEvIgqDeIiag+IjdBnIhCBmg"); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f
Obras Sanitarias del Estado | Uruguay

Sector Menú Principal

Sector Menú Móviles

<html>
<head>
    <title>Introducción de código js en las etiquetas script</title>
    <script type="text/javascript">
        alert('Hola Mundo!');
    </script>
</head>
<body>
Bienvenido a JavaScript
</body>
</html>

Obras Sanitarias del Estado | Uruguay | © 2001-2019 Todos los derechos reservados